شورای عالی مسکن، بانک مسکن

*** مصوبه شورای عالی مسکن: اعطای زمین رایگان به سازندگان مسکن ملی

بانک مسکن به منظور حمایت از سازندگان و انبوه سازان واحد های مسکونی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی براساس روش ساخت اقدام نموده است.

به بالای صفحه بردن